Posts Tagged ‘ Haitian Creole ’

Aprann Kreyòl Ayisyen! (Learn Haitian Creole!)

Zanmi mwen, Sunnie, prale Ayiti lete sa a. Kounyeya, l’ ap aprann kreyòl ayisyen. Mwen konnen ki anpil moun yo vle aprann li, alò m’ vle separe kèk paj yo pou ede nepòt moun yo ki ta renmen aprann kreyòl ayisyen! (Ositou, mwen pè ki mwen pral bliye tout mo yo ke m’ te aprann nan lekòl. Sa a se bon pratike pou mwen.)

My friend, Sunnie, is going to go to Haiti this summer. Right now, she is learning Haitian Creole. I know that a lot of people want to learn it, so I want to share some pages to help any people that would like to learn Haitian Creole! (Also, I’m afraid that I will forget all the words that I learned in school! This is good practice for me.)

Alfabè Kreyòl la (Creole Alphabet) – @ Lecorde.com

Chif Yo (Numbers) – @ Lecorde.com

(*typo – 3rd = twazyèm, not twayèm)

Tan (Time) – @ Lecorde.com

(*typos – It closes at 2:00 = Li fèmen a dezè/ til,until,up to, as far as = jouk, jiska, jiskaske – no “u” included in jiska/jiskaske!)

Koulè Yo (Colors)

(*typo – orange = zoranj)

Demonstratives – @ Lecorde.com

Pronouns – @ Lecorde.com

Adverbs – @ Lecorde.com

Verbs – @ Wiki

Fraz ak Mo Komen Yo (Common Phrases and Words)

TravelingHaiti.com

Wiki

Kreyol.com

More @ Kreyol.com

Diksyonè Kreyòl Ayisyen – Anglè (Haitian Creole – English Dictionary)

Kreyol.com

Lòt Resous Yo (Other Resources)

Byki.com (download their Free Haitian Creole software and practice w/ flashcards!)

Apropo Kreyòl Ayisyen a Wiki (About Haitian Creole at Wiki)

Omniglot

Languages on the Web

Kreyol.com

Mizik Ayisyen – @ Kreyol.com

Pou pratike tande (To practice listening)

Lè mwen gen plis tan, m’ pral pran plis mo yo isit, tankou mo yo pou moun nan lafanmi, lasante, ak tan. Jiska atò!

When I have more time, I will put more words here, like words for family members, health, and weather. Until then!